GDPR

Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Varbergs Trä AB

556501-3546

Susvindsvägen 22, 432 32 Varberg

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller registrering på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

 

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du/vi i den manuellt på vår webbsida/affärssystem.

 

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

 

 • Köp
  Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

 

 • Kundtjänstärenden
  Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

 

 • Marknadsföring
  Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på webbsidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

 

 • Tävlingar
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

 

 • Förbättring och utveckling
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.
  Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

 

 • Fullgörande av skyldigheter enligt lag
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

 

 • Förhindrande av missbruk och brott
  Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

 

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i J-O Johansson i Varberg, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.

 

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

 

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

 

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv under många år.

 

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan:

 

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

 

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

 

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

 

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

 

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1.1 2018-05-24